بهار

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3049
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

بهار

تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی

در سالهای اخیر، دغدغه ها و نگرانی های بسیاری از درک و توسعه حسابداری و بکارگیری آن در محتوای محیط تجاری امروزی مطرح گردیده است و یکی از این موارد اساسی، انتقاد به مسیر تحقیقات معاصر برای جنبه های مهم مباحث جدید است. اکثر تحقیقات حسابداری مدیریت باید به دنبال این باید باشد که چه چیزی در اقتصاد سیاسی- اجتماعی رخ داده است و با شناخت دقیق محیط و جلوگیری از پراکندگی ایدئولوژیکی و متدلوژیکی، به آنچه که هم برای درک مفاهیم و هم برای اجرا در عمل ضروری است، توجه نماید.

دانش و پژوهش حسابداری - سال هفتم - شماره 28

عناوین و موضوعات
- سرمقاله
- نیاز سنجی مهارت های مورد نیاز حسابداران جهت مشارکت کارا در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( E.R.P )
(دکتر عبد المهدی انصاری - حشمت اله اسدی )
- ارزش افزوده واقعی تعدیل شده جایگزینی برای ارزش افزوده اقتصادی
(دکتر محمد حسین ستایش - محسن کریمی )
- مروری بر نقش و جایگاه کمیته حسابرسی
(دکتر محمد مرادی - عباس رضایی )
- بررسی ارتباط خلاقیت ، حسابداری و حسابرسی
(فاطمه صراف - مسعود کاکاوند )
- ارتباط بین اجزای سود جاری و جریان نقدی عملیاتی آتی
(جواد مقدم - رضا جان جانی )

صفحه‌ها