تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 480
اعضای حقیقی - پیوسته: 2815
اعضای حقیقی - وابسته: 2840
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده

ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی

ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی

قراردادهای بیع متقابل و چالش های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران

صفحه‌ها