تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 580
اعضای حقیقی - پیوسته: 3069
اعضای حقیقی - وابسته: 3011
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 27-4)

بررسی عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 45-28)

اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 57-46)

رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی (صفحه 73-58)

اثر ریسک بر محافظه کاری (صفحه 91-74)

نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی (صفحه 107-92)

نقش محافظه کاری حسابداری در سویه ی پیش بینی سود مدیران (صفحه 123-108)

بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تعدیل شده به علت تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اولویت‏ بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدي بر آموزش حسابداران

صفحه‌ها