دانش و پژوهش حسابداری

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3049
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

دانش و پژوهش حسابداری

رویکرد ارزیابی چابکی در زمینه همکاری مشترک سازمانی

مدیریت سود:از نوع کارا یا فرصت طلبانه؟

واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی

گذری نقد گونه بر مقاله "معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلامی در برابر دیدگاه های غربی"

موسسات رتبه بندی اعتباری: نقش ها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارت

مشکل خطای اندازه گیری شاخص Q توبین، معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها

بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی

تئوری چسبندگی هزینه ها و تاثیرات آن بر مفاهیم حسابداری

تئوری چسبندگی هزینه­ها و تأثیرات آن بر مفاهیم حسابداری

 

 

چکیده

 

صفحه‌ها