دانش و پژوهش حسابداری

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3049
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

دانش و پژوهش حسابداری

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

عنوان مقاله: تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده

چکیده :

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

عنوان مقاله: بررسی اصل محافظه کاری و جایگاه آن در گزارشگری مالی

چکیده:

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

مبانی تئوری حسابداری محیط زیست در اسلام

حسابرسی دیجیتالی

تعاملاتی در باب رابطه تئوری و اجرا در حسابداری مدیریت

هزینه های زیست محیطی و سیستم های حسابداری

چارچوب نظری جامع برای افشای داوطلبانه سرمایه فکری

شکاف بین حسابداری مدیریت در تئوری و عمل

چکیده

صفحه‌ها