دكتر محسن مرادي

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 580
اعضای حقیقی - پیوسته: 3069
اعضای حقیقی - وابسته: 3011
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

دكتر محسن مرادي

رابطه اقلام تعهدي اختياري و محافظه كاري حسابداري

چكيده

اين تحقيق به بررسي رابطه اقلام تعهدي اختياري و محافظه­كاري حسابداري در بازار سرمايه ايران پرداخته شده است. در اين تحقيق اقلام تعهدي به دو جزء اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري تقسيم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گيري شده اند.جهت آزمون رابطه­ي اقلام تعهدي (اعم از اختياري و غيراختياري) با محافظه­كاري از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه­های تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است: