بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 501
اعضای حقیقی - پیوسته: 2865
اعضای حقیقی - وابسته: 2871
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 226
اعضای حقوقی - شرکت ها: 84
اعضای دانشجویی: 8750

بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از  داده‌های تاریخی در خصوص داده‌های 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1385 الی 1389 (510 سال-شرکت)، رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این پژوهش آن است که کیفیت گزارشگری مالی با توانایی مدیریت رابطه معنادار دارد. در این پژوهش، فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews بررسی شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی  رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آن­ها منفی است، که این یافته با پژوهش‌های مشابه از قبیل دمرجیان و همکاران (2012) سازگاری ندارد. البته با در نظر گرفتن تأثیر متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده می­کنیم که  توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: