بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 580
اعضای حقیقی - پیوسته: 3069
اعضای حقیقی - وابسته: 3011
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها

در این تحقیق مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی های شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از انگیزه های مدیریت سود کاهش خطای پیش بینی سود در دوره های جاری و آتی می باشد.بطوری که در صورت عدم تحقق پیش بینی های مدیریت در ارتباط با سود ایشان با استفاده از ابزارهایی همانند زمان بندی فروش دارایی به مدیریت سود می پردازد.مطابق فرضیه های این تحقیق شرکت های دارای عملکرد جاری منفی (مثبت) و عملکرد آتی مثبت (منفی)، اقدام به مدیریت سود با استفاده از سود (زیان) فروش دارایی ها می کنند.آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های آماری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1380 تا 1385 صورت پذیرفته است.نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه های تحقیق است، بدین معنی که شرکت ها با استفاده از فروش دارایی ها سود را مدیریت می کنند.

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: