تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3049
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی­های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایه­گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و  درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت­های بورسی پرداخته شده است. در تحلیل­ها از داده­های 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله­ی زمانی 1387-1384 استفاده شده است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه­ها، روش رگرسیونی داده­های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت­ها دارای رابطه مثبت معنی­داری هستند. سرمایه­گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه­ی مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه­ی منفی است. دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ارزش شرکت دارای رابطه­ی منفی معنی­دار بوده و با عملکرد شرکت­ها دارای رابطه­ی معنی­دار نیست. هم­چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی­های ساختاری مورد بررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه­ی مثبت و معنی­داری است.

شماره نشریه: 
15
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: