مقالات علمی سال 1393

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 522
اعضای حقیقی - پیوسته: 2918
اعضای حقیقی - وابسته: 2906
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

مقالات علمی سال 1393

سال انتشار مقاله:
نویسندگان:
تعداد دریافت: 0
عنوان مقاله: حسابرسی دیجیتالی
سال انتشار مقاله:
تعداد دریافت: 2164
کلیدواژه‌ها:
سال انتشار مقاله:
تعداد دریافت: 2242

صفحه‌ها