مقالات علمی سال 1393

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 498
اعضای حقیقی - پیوسته: 2854
اعضای حقیقی - وابسته: 2862
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

مقالات علمی سال 1393

سال انتشار مقاله:
نویسندگان:
تعداد دریافت: 2725
عنوان مقاله: حسابرسی دیجیتالی
سال انتشار مقاله:
تعداد دریافت: 2084
کلیدواژه‌ها:
سال انتشار مقاله:
تعداد دریافت: 2173

صفحه‌ها