مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 19 پاییز 95 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 480
اعضای حقیقی - پیوسته: 2815
اعضای حقیقی - وابسته: 2840
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 19 پاییز 95 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 19 پاییز 1395 به چاپ رسید.

جهت مطالعه فصلنامه اینجا کلیک کنید.

 

تصویر: