تعطیلات نوروزی انجمن حسابداری ایران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 498
اعضای حقیقی - پیوسته: 2854
اعضای حقیقی - وابسته: 2862
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

تعطیلات نوروزی انجمن حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران از 24 اسفند لغایت 13 فروردین

تعطیل است