دانشگاه پرندک دارای 3 مقطع تحصیلی و 12 رشته می باشد

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 522
اعضای حقیقی - پیوسته: 2918
اعضای حقیقی - وابسته: 2906
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

دانشگاه پرندک دارای 3 مقطع تحصیلی و 12 رشته می باشد

دانشگاه پرندک دارای 3 مقطع تحصیلی و 12 رشته می باشد