اعضای هیأت مدیره انجمن

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3049
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

اعضای هیأت مدیره انجمن

دکتر علی ثقفی

 

 

 

 

 

 

دکتر  ایرج نوروش- عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن همتی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر سید علی حسینی - عضو هیئت مدیره     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

غلامرضا خلیل ارجمندی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر ناصر پرتوی - رئیس هیأت مدیره

و  دبیـر کـل انجـمن حسـابداری ایران  

 Naser Partovi- partovi naser