دانش و پژوهش حسابداری - سال ششم - شماره 27

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3049
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

دانش و پژوهش حسابداری - سال ششم - شماره 27

سال انتشار: 
فصل انتشار: 

عناوین و موضوعات
- سرمقاله
- نقدی بر کاربرد مدل ترازنامه ای در گزارشگری مالی
(دکتر ویدا مجتهد زاده - حمیده اثنی عشری)
- ارزشگذاری اختیارات سرمایه گذاری در دارائی های سرمایه ای با استفاده از مدل بلک - شولز
(دکتر محسن دستگیر - نجمه حاجیان )
- گزارشگری حسابداری دولتی در برابر گزارشگری حسابداری مالی
(دکتر سید حسین سجادی -محمد صادق زارع زاده مهریزی )
- بررسی تاثیر اعلان تغییر مدیریت بر واکنش بازار
(دکتر غلامحسین اسدی - وحید منتی منجق تپه )
-مشکلات حسابداری مدیریت از دیدگاه فلسفی
(مترجم : سید احمد سیدی )
- اخبار
- کلام آخر
(دبیر کل انجمن )
- خلاصه مقالات انگلیسی

تصویر: