بازارساز

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 580
اعضای حقیقی - پیوسته: 3069
اعضای حقیقی - وابسته: 3011
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

بازارساز

مباني نظري اختلاف قيمت پيشنهادي خرید و فروش سهام و روش‌هاي اندازه گيري آن

چکيده: سرمايه گذاران براي انتخاب بهترين پرتفوي سرمايه گذاري نيازمند وجود اطلاعات دقيق هستند. گاهي اين اطلاعات در بين سرمايه گذاران، به گونه‌اي نامتقارن توزيع مي گردد. به گونه ای که خریدار یا فروشنده معامله، فاقد اطلاعات یکسانی نسبت به انجام معامله دارند. این موضوع، منجر به پديده عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد. عدم تقارن اطلاعاتي باعث متفاوت شدن قيمت‌هاي پيشنهادي خرید و فروش توسط سرمايه گذاران می‌شود.