عدم تقارن اطلاعاتي

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3029
اعضای حقیقی - وابسته: 2980
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

عدم تقارن اطلاعاتي

مباني نظري اختلاف قيمت پيشنهادي خرید و فروش سهام و روش‌هاي اندازه گيري آن

چکيده: سرمايه گذاران براي انتخاب بهترين پرتفوي سرمايه گذاري نيازمند وجود اطلاعات دقيق هستند. گاهي اين اطلاعات در بين سرمايه گذاران، به گونه‌اي نامتقارن توزيع مي گردد. به گونه ای که خریدار یا فروشنده معامله، فاقد اطلاعات یکسانی نسبت به انجام معامله دارند. این موضوع، منجر به پديده عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد. عدم تقارن اطلاعاتي باعث متفاوت شدن قيمت‌هاي پيشنهادي خرید و فروش توسط سرمايه گذاران می‌شود.